Kuntavaaliohjelma

Lataa tästä kuntavaaliohjelmamme

Me Helsingin Kokoomuksessa uskomme, että hyvä elämä rakentuu, kun jokaisella Helsingissä on mahdollisuus oppia, tehdä työtä ja yrittää, nauttia vapaa-ajastaan sekä luottaa, että hänestä pidetään huolta. Kaupungissa liikkuessaan pitää aina kokea olonsa turvalliseksi. Monipuolisten palvelujen ja luonnon on löydyttävä läheltä.

Kannamme vastuumme kestävästä kasvusta taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti. Kaupungeilla on suuri vastuu ilmastokriisin hillitsemiseksi. Me kokoomuslaiset haluamme Helsingin olevan ketterä kaupunki, joka on edelläkävijä ilmastotyössä sekä mahdollistaa innovaatiot ympäristöhaasteiden ratkaisemiseksi.

Uskomme ja luotamme tekemisen vapauteen, joka luo kasvua ja hyvinvointia ihmisille. Kokoomus on pitkäjänteisen politiikan takuupuolue Helsingissä ja me lupaamme jatkossakin hoitaa helsinkiläisten asioita vastuullisesti ja yhdessä kaupunkilaisten kanssa. Me haluamme tehdä ratkaisukeskeisiä ja faktoihin perustuvia päätöksiä.

Emme usko veronkorotuksiin tai uusiin hallintoa paisuttaviin ratkaisuihin. Vastustamme hallituksen esitystä sote-uudistukseksi, sillä siinä helsinkiläisten palveluita ei paranneta, vaan rahoitusta leikataan.

Tähän Helsingin Kokoomuksen vaaliohjelmaan on koottu kokoomuslaisen politiikan teon tavoitteita sekä esimerkinomaisia keinoja, kuinka rakennamme parempaa Helsinkiä. Meillä sydän on Helsingissä.

Helsingissä on hyvä asua läpi elämän, kun kaupunkia rakennetaan kestävästi
 • Helsingin eri alueiden vahvuudet ja ominaispiirteet pitää tunnistaa ja rakentaa alueita näistä lähtökohdista. Kaupunginosat ovat ihmisiä varten – kehitetään niitä viihtyisämmiksi yhdessä.
 • Haluamme helsinkiläisille koteja eri elämäntilanteita varten. Tarjolla on oltava järkevän hintaista tiivistä korttelikaupunkia yhteisöllisine piirteineen mutta myös houkuttelevia omakotitaloalueita. Riittävällä asuntotuotannolla varmistetaan kohtuuhintainen asuminen.
 • Uusien alueiden rakentamisessa varmistetaan, että palvelut ja hyvät liikenneyhteydet tulevat alueille etupainotteisesti.
 • Asumisessa kannustetaan täydennysrakentamiseen; se on hyvä tapa rahoittaa taloyhtiön remontteja. Helpotetaan ullakkorakentamista ja muutetaan vanhoja toimistorakennuksia asuinkäyttöön.
 • Tarvitsemme Helsinkiin lisää asuntoja, korkeampaa rakentamista, toimivia liiketiloja sekä eläviä toreja, terassialueita ja tapahtumia. Elinvoimainen ja viihtyisä kokonaisuus rakennetaan yhdessä.
Viihtyisä ympäristö luo hyvinvointia helsinkiläisille
 • Vehreydestä ja luonnon monimuotoisuudesta pidetään huolta kaupunkia rakennettaessa. Hyvinvoiva ja monimuotoinen luonto lisää helsinkiläisten hyvinvointia.
 • Haluamme hyvät jokapäiväiset ulkoiluedellytykset kaikkiin kaupunginosiin. Lähivirkistysalueiden pitää olla viihtyisiä ja lähellä asukkaita sekä niitä pitää voida käyttää monipuolisesti.
 • Helsingin rannat ja puistot ovat paikkoja rauhoittua, mutta myös kohdata ystäviä. Haluamme helpottaa liikkuvien kioskien ja pop up -pisteiden syntymistä kävely- ja ulkoilureiteille.
 • Turvallinen kaupunki on valaistu hyvin ja siellä voi kävellä mihin vuorokaudenaikaan tahansa. Viihtyisä kaupunki on siisti ja roskaton. Roska-astioita tulee lisätä etenkin keskusta-alueella.
 • Katujen kunnossapito tehdään sujuvasti kaupunkilaisten arkea tarpeettomasti häiritsemättä. Helsinki on kaupunkiyhtiöiden omistajana vastuussa, että korjaukset suunnitellaan aikataulullisesti järkevästi.

 

Liikkuminen eri kulkutavoin pitää olla sujuvaa ja turvallista
 • Mielestämme Helsingissä tarvitaan kaikkia liikkumismuotoja. Kouluun, töihin ja asioille pitää olla turvallinen ja sujuva matka eri kulkutavoin.
 • Jalankulkijoiden turvallisuutta pitää parantaa sekä reittien toimivuutta kävelijöille ja pyöräilijöille kehittää. Erityisesti kantakaupungissa tarvitaan maanalaisia liikenneväyläratkaisuja.
 • Ruuhkamaksut eivät auta ratkomaan Helsingin vetovoimaan liittyviä lähiajan haasteita. Myös henkilöautot kuuluvat Helsinkiin. Pysäköintipaikkoja tarvitaan ydinkeskustassa sekä asukkaille että asiointitarpeisiin.
 • Kasvavassa kaupungissa joukkoliikennettä pitää kehittää jatkuvasti. Haetaan uusia ja joustavia ratkaisuja joukkoliikennejärjestelmän parantamiseksi esimerkiksi liityntäliikennettä kehittämällä. Opiskelijakaupungissa pitää joukkoliikenteellä päästä sujuvasti eri kampuksille.
 • Hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan monia ratkaisuja. Haluamme vähentää liikenteen päästöjä esimerkiksi lisäämällä sähkö- tai vetybussien käyttöä kantakaupungissa.
Hyvän elämän edellytykset rakennetaan kasvatuksen ja koulutuksen kautta
 • Lapset ja heidän tarpeensa ovat erilaisia. Jokaisella pitää olla oikeus oppimisen iloon. Tärkeintä on luoda hyvät edellytykset innostavaan ja hyvään oppimiseen aivan jokaiselle.
 • Haluamme tarjota maailman parasta varhaiskasvatusta lähellä kotia tai perheille sopivassa paikassa. Lisätään varhaiskasvatuspaikkoja ja huolehditaan, että päiväkodeissa on riittävästi ammattilaisia. Leikkipuistot koulutettuine työntekijöineen ovat tärkeä matalan kynnyksen tuki perheille.
 • Maailman parhaat opettajat tarjoavat maailman parasta opetusta. Monipuoliset kokemukset kuten retket, kulttuuri ja leirikoulut osana koulupäivää avaavat monen horisonttia mahdollisuuksille – kaikkea ei opita luokassa.
 • Yleissivistys kuuluu kaikille eli heikommallakin keskiarvolla pitää voida päästä lukioon. Hitaammille oppilaille on annettava riittävä tukea ja nopeammille mahdollisuus edetä nopeammin tai yksilöllisemmin. Myös erityisluokkia tarvitaan kohtuullisen matkan päästä kotoa.
 • Helsinki on koulutuksen edelläkävijä, ja oppijalla on jatkossakin oltava mahdollisuus hakeutua painotetuille luokille ja valita kieliä laajasta valikoimasta. Ammatillista koulutusta on tärkeää kehittää yhdessä kumppaneiden ja opiskelijoiden kanssa, jotta kasvavan kaupungin työvoimatarpeisiin saadaan vastattua.

 

Oikeus turvalliseen ja hyvään lapsuuteen on turvattava
 • Haluamme turvata jokaisen lapsen oikeuden turvalliseen ja hyvään lapsuuteen. Vastuu sen toteutumisesta on aikuisilla. Jokainen lapsi ja nuori tarvitsee tuekseen vähintään yhden turvallisen aikuisen.
 • Kiusaamiseen puuttuminen on jokaisen aikuisen velvollisuus. Koulukiusaaminen ja -väkivalta ovat otettava vakavasti, eikä sitä saa sallia missään olosuhteissa. Kaupungin kiusaamisen vastainen ohjelma on otettava käyttöön kaikissa kouluissa täysimääräisesti. Yksikään tapaus ei saa jäädä selvittämättä.
 • Vuorovaikutustaitojen ja toisen kunnioittamisen opettelu alkaa jo päiväkodissa.
 • Lastensuojelun resurssit on pidettävä riittävinä ja perheiden on saatava tarvitsemansa tuki ja apu. Lapsia on pystyttävä suojelemaan kaikissa tilanteissa. Lasten ja perheiden avuntarve tulee huomata varhain.
 • Jokaiselle lapselle ja nuorelle tulee turvata mahdollisuus harrastaa. Tehdään koulujen pihat liikkumaan ja leikkimään innostaviksi ja kannustetaan ahkerampaan käyttöön koulupäivän jälkeenkin.
 • Liikunta on yhdistettävä osaksi koulujen ja päiväkotien toimintaa. Liikkumisen edistämiseksi on luotava oma ”Helsingin malli” kansainvälisten esimerkkien pohjalta.

 

Ehkäistään syrjäytymistä ja pidetään kaupunki turvallisena liikkua
 • Ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen on panostamista tulevaisuuteen erityisesti lasten ja nuorten osalta, jotka ovat riskissä päätyä käyttämään tai ovat jo käyttäneet väkivaltaa. Nuorten syrjäytymisen ehkäisy on inhimillistä ja kustannustehokasta. Ongelmiin on puututtava ennen kuin niistä tulee suuria.
 • Helsingin on oltava turvallinen kaikille. Jokaisen kaupunkilaisen ja Helsingissä vierailevan pitää voida liikkua kaupungissa pelotta.
 • Alueiden eriytymistä estetään hyvällä kaupunkisuunnittelulla, osallisuuden tukemisella ja varmistamalla koulujen riittävät resurssit. Huumeongelmien ratkaisemisessa seurataan kansainvälisiä tutkimuksia ja kokemuksia.
 • Nuorisorikollisuus, jengiytyminen ja väkivaltainen radikalisoituminen ovat yhteisiä huolenaiheitamme. Kaupungin, järjestöjen ja poliisin yhteistyötä on edelleen tiivistettävä näiden torjumiseksi. Ankkuritoiminnan kaltaista moniammatillista yhteistyötä on lisättävä. Tarvitsemme lisää etsivää nuorisotyötä myös vaativimpiin tapauksiin.
 • Erityisesti nuorten työelämään pääsyyn ja yrittäjien tukemiseen tässä pitää löytää uusia keinoja. Ohjaamon resurssit pitää turvata, sillä korona on kuormittanut erityisesti nuoria ja nuorisotyöttömyys on noussut koronan takia Helsingissä ennätyskorkealle.
 • Kehitetään työn kautta tapahtuvaa maahanmuuttajien kotouttamista kaupungin työvoimapalveluissa. Oikeanlaisen työn löytyminen on kaikille arvokasta, ja esimerkiksi auttaa maahanmuuttajia integroitumaan.
Helsingissä saa apua, hoitoa ja hoivaa omiin tarpeisiinsa yhä paremmin
 • Haluamme tarjota helsinkiläisille asiakaslähtöisiä, laadukkaita, vaikuttavia ja kustannustehokkaita sosiaali- ja terveyspalveluita. Hallituksen esittämä sote-uudistus ei tue palveluiden kehittämistä, vaan leikkaa Helsingin sote-rahoitusta.
 • Voimavaroja tulee kohdistaa erityisesti sairauksien ja syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn. Palveluiden tulee olla oikea-aikaisesti saatavissa matalalla kynnyksellä. Se on inhimillisesti ja taloudellisestikin kestävintä.
 • Haluamme nopeuttaa lääkärin kiireettömälle vastaanotolle pääsyä. Palveluseteliä on tarjottava palvelua tarvitsevalle aina, kun hoitoon pääsy uhkaa viivästyä. Hoitosuhteiden jatkuvuus on turvattava ainakin paljon palveluita tarvitseville. Korona-aikana lisääntyneitä etäpalveluita hyödynnetään jatkossakin, ja hyviä käytäntöjä otetaan laajasti käyttöön.
 • Koronan vuoksi hoito on usein viivästynyt, joten palvelutarjontaa on lisättävä yhteistyössä kolmannen ja yksityisen sektorin kanssa.
 • Mielenterveyden ongelmien varhainen tuki ja nopea hoitoon pääsy on varmistettava. Mielenterveyskuntoutujille on taattava kuntoutumista parhaiten tukeva asumismuoto.
 • Suurin osa ikäihmisistä asuu kotona. Haluamme tukea ikääntyneiden itsenäistä elämää ja toimintakyvyn säilymistä esimerkiksi tarjoamalla hyvät lähiliikuntamahdollisuudet ja kotiin saatavia palveluita. Osallisuutta kannustetaan mm. toimivilla asumis- ja liikenneratkaisuilla sekä digitaalisilla palveluilla. Vireät seniorikansalaiset ovat Helsingin vahvuus!
 • Tarvittaessa ikääntyneiden on päästävä oikea-aikaisesti laadukkaaseen ympärivuorokautiseen hoitoon, kun kotona asuminen ei ole enää turvallista. Jokaisen pitää voida luottaa siihen, että hänestä pidetään huolta, eikä ketään jätetä yksin.
Helsinki on paras kaupunki elää aktiivista ja liikunnallista elämää
 • Haluamme pitää huolta Helsingistä puhtaana ja turvallisena asukkaita, yrittäjiä ja turisteja houkuttelevana paikkana. Helsinki on pieni suuri kaupunki, joka on kansainvälisesti omaleimainen.
 • Merellisyys ja puhtaus ovat Helsingin vahvuuksia. Yhteistyössä saariston yrittäjien kanssa luodaan aito ja helposti saavutettavissa oleva merellinen Helsinki.
 • Kehitetään Suvilahden ja Eteläsataman alueita kansainvälisesti merkittäväksi tapahtuma- ja kulttuurialueiksi sekä järjestetään kansainvälisiä urheilutapahtumia.
 • Haluamme, että Helsinki on liikkumiseen kannustava kaupunki, jossa jokaisella on ikään ja taustaan katsomatta mahdollisuus liikkua ja edistää hyvinvointiaan ja terveyttään.
 • Monipuoliset ja laadukkaat liikuntapalvelut lisäävät kiinnostusta lähteä liikkumaan sekä mahdollistavat huippu-urheilulle edellytyksiä. Siksi haluamme panostuksia liikuntapaikkarakentamiseen ja nykyisten liikuntapaikkojen ylläpidosta huolehtimiseen.
 • Helsingin tehtävä on tukea ja tarjota edellytykset kaupunkilaisten hyvinvointia ja aktiivista elämää edistäville toimijoille. Haluamme vahvistaa yhteistyötä liikunta- ja kulttuuritoimijoiden kanssa sekä helpottaa kaupungin tilojen käyttöä ja varaamista. Tapahtumien järjestämisen helpottamiseksi luodaan erillinen kaupungin suurtapahtumatoimisto, joka auttaa tapahtumien käytännön järjestelyissä ja lupa-asioissa.

 

Vahvaa ilmastotyötä tekevä ja yritysmyönteinen Helsinki on houkutteleva paikka innovoida sekä investoida kestävästi
 • Mielestämme verojen suunta pitää olla alaspäin. Teemme yrittelijäisyyteen kannustavia päätöksiä. Haluamme monipuolisia investointeja Helsinkiin ja kantaa vastuumme Suomen talouden kestävästä kasvusta.
 • Haluamme, että yrittäjien on helppo toimia, ja Helsinki voi toimia ponnistuslautana menestykselle. Asiointi kaupungin kanssa pitää olla helsinkiläisille, mutta myös Helsingistä kiinnostuneille, aina helppoa. Yrittäjät ja muut toimijat luovat elävän kaupungin helsinkiläisille ja kaupungissa vieraileville. Tehdään Helsingistä Suomen yrittäjämyönteisen kunta.
 • Keskustaan tarvitaan lisää tulijoita ja vetovoimatekijöitä. Kantakaupunkia pitää kehittää yhdessä yrittäjien kanssa, ja sinne pitää päästä kaikilla liikennemuodoilla.
 • Kaupunkia kehitetään kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Vastuullinen taloudenpito sekä ekologinen ja sosiaalinen kestävyys varmistavat sen, että pystymme tarjoamaan hyvän elämän edellytykset myös tuleville helsinkiläissukupolville. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja luonnon hyvinvoinnin turvaamiseksi on tehtävä töitä joka rintamalla, esimerkiksi tulevaisuuden energiaratkaisujen osalta.
 • Helsinki kantaa vastuuta kestävistä päätöksistä ja hankinnoista. Toimintaympäristön tulee olla uusiin ratkaisuihin kannustava ja tarjota yrityksille alustan innovoinnille esimerkiksi kiertotalouden saralla.
 • Haluamme jatkaa digitalisaation ja digitaalisten palveluiden käytön edistämistä Helsingissä. Sillä saadaan parannettua esimerkiksi palveluiden saavutettavuutta ja helpotettua asiointia.
Helsingissä on hyvät edellytykset yrittää ja tehdä työtä
 • Ketterä kaupunki luo yrittämisen edellytyksiä ja kannusteita sekä tukee palvelukulttuurin syntymistä esimerkiksi joustavilla lupamenettelyillä sekä digitaalisia palveluita ja alustoja kehittämällä.
 • Kaupunkia kehitetään kaupunkilaisia, niin asukkaita, työntekijöitä, työnantajia kuin yrittäjiäkin varten. Kaupungin pitää nähdä itsensä palveluorganisaationa, joka käy vuoropuhelua toimijoiden kanssa.
 • Kaupungissa pitää tehdä töitä työllisyyden parantamiseksi. Haluamme työnhakijalle juuri hänen työllistymistään edistävät palvelut oikea-aikaisesti ja yhtenä kokonaisuutena. Ohjaamo on tästä hyvä esimerkki.
 • Erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien, nuorten ja vieraskielisten työnhakijoiden pääsyä työmarkkinoille, koulutukseen ja palveluihin on tehostettava.
 • Pätevän henkilöstön pula on ratkaistava etenkin varhaiskasvatuksessa ja sote-palveluissa. Kaupungin työntekijöiden hyvinvointia tuetaan ja johtamisen käytäntöjä kehitetään. Työtä parhaiden osaajien saamiseksi Helsinkiin jatketaan aktiivisesti.
 • Hankintoja tulee pilkkoa pienempiin kokonaisuuksiin, jotta myös pk-yritykset pystyvät tekemään tarjouksen. Tämä on Helsingin etu myös pidemmällä aikavälillä.