Valprogram – Samlingspartiet i Helsingfors

Valprogram – Samlingspartiet i Helsingfors

HELSINGFORS – VÅRT GEMENSAMMA HEM

Ett gott hem är ett hem där man tar hand om alla som bor i hemmet oberoende av var de är födda eller i hurdan familj de lever i. Det är en plats där alla de som vill vara med och skapa välfärd har utrymme att göra det. I ett gott hem tar man hand om ekonomin så att inkomsterna och utgifterna är i balans. Så kan vi se till att man inte måste dra ner på tjänsterna som möjliggör en bra vardag. Ett gott hem för företag är ett hem där det är lätt att agera och där ingen plågas med flera luckor eller onödig byråkrati.

Tillsammans ska vi göra Helsingfors till en plats där man försöker utan fördomar och där man strävar efter att göra sitt bästa.

Vi tror på att ett gott hem byggs upp av handlingar.

Enligt oss är därmed politik för det första tjänster. Vi på Samlingspartiet i Helsingfors lovar att: vi står till er tjänst också mellan valen. Vi ska vi skapa en kanal via vilken du kan nå oss under hela mandatperiodet. Via kanalen får du påverka direkt på våra politiska initiativ och lösningar.

Främst ska vi jobba initiativrikt för att få till stånd konkreta handlingar som ska göra din vardag bättre. Vi vill att:

Helsingfors är bästa platsen att växa upp och lära sig. Varje familj får själv välja det bästa alternativet av dagvård nära hemmet – vare sig det var staden eller någon privat aktör som förverkligar tjänsten. För att nå den här målsättningen ska vi ta servicesedeln i bruk inom småbarnsfostran. Gruppstorlekar inom småbarnsfostran ska inte göras större och varje barn ska ha rätten till heltids dagvård. Helsingfors ska ha Finlands bästa skolor och varje förälder och barn ska vara säkra över att den egna skolan är den bästa skolan. Varje barn och ungdom ska ha möjlighet ifall de så vill att komma in på betonad undervisning till exempel på musik- eller idrottsklasser. Skolor och daghem med mögel ska repareras så att barn eller anställda inte ska lida av inneluftsproblem. En trygg och hälsosam inlärnings- och undervisningsmiljö är varje elevs, studerandes och lärares rättighet. I våra daghem och skolor ska vi ha modernaste undervisningsmedel samt undervisningssätt i bruk. Digitalisation ska kunnas utnyttjas i Helsingfors. Ungdomarnas påverkningsmöjligheter ska förbättras och deras röst ska bli hörd. Det här kräver att systemet hur ungdomarna blir hörda ska förnyas.

Helsingfors är en plats där livet är bra. Varje stadsbo ska känna sig trygg i Helsingfors. Man ska satsa på bra belysning, allmän ordning och reda samt tydliga trafikskyltar i staden. Gaturenoveringar och underhållning av gatorna ska göras snabbt och så att de inte försvårar stadsbornas liv. Närrekreationsområden är trivsamma och i mångsidigt bruk. Vägen till skolor, arbetsplatser och till andra ärenden ska vara trygg och smidig. Det bertyder att bilvägarna, trottoarerna, cykelvägarna samt kollektivtrafiken är i gott skick.

Helsingfors är kolfri. Helsingfors ska stöda ansvarsfull och hållbar utveckling mot ett klimatneutralt energisystem. Trafikutsläppen ska minska då vi tar elbussar i bruk börjandes från stamstaden.Vi ska ta hand om att Östersjön är ren. Det är vår plikt.

Vi mår bra i Helsingfors livet ut. Varje helsingforsbo ska ha rätt till hälsotjänster dygnet runt. Du ska få bestämma var ditt närmaste hälsovårdstjänst finns. Via valfriheten förbättras tjänsternas tillgänglighet och kvalitet.Vi ska ta itu med ensamhet samt marginalisering. Stöd till tredje sektorn samt partnerskap med till exempel stadsdelsföreningar är exempel på lösningar. Att idrotta är lätt och förmånligt för alla. Vi ska ta hand om våra åldringar – framför allt krigsveteranernas – speciella behov.

Helsingfors växer hållbart. Man ska bygga hem som helt vanliga människor har råd med. Vi förespråkar högt byggande och kompletteringsbyggande i närheten av bra trafikförbindelser. När vi bygger hem ska vi ta hand om att också tjänster finns i närheten av dem. Vi tar hand om nuvarande bostadsområden. Med hållbar kompletteringsbyggande samt utveckling ska vi försäkra trivsel, tjänster och framtid på äldre bostadsområden. Andelen små bostäder samt bostäder försedda för studerande ska ökas i bostadsproduktionen. Företag och kunder ska få röra på sig smidigt i Helsingfors. Alla sätt att röra på sig ska utvecklas jämlikt. Staden och miljön ska utvecklas i samarbete med stadsborna. Underjordiska lösningar på utrymmen samt trafiken ska utnyttjas i Helsingfors.  Helsingfors är en stad vid havet. Vi ska ta näröarna i bruk till stadsbornas rekreation ännu bättre i fortsättningen.

I Helsingfors trivs man året om. Helsingfors är en öppen och internationellt attraktiv metropol. Helsingfors ska bli attraktivare turiststad som tar vara på alla fyra årstider. Helsingfors ska få mera internationella idrotts- och kulturevenemang. I Helsingfors ska det finnas utrymme för helsingforsbornas verksamhet och aktivitet. En levande stadskultur har en direkt påverkan på trivsel, delaktighet, välmående samt Helsingfors internationella attraktivitet. Vi ska minska på byråkratin då man ordnar evenemang så att de som ordnar får fria händer att agera. Utvecklande av stadsdelarnas originalitet ska fortsättas i samarbete med invånarna. Varje helsingforsare ska uppleva att de bor i Helsingfors bästa stadsdel för dem själva. I Helsingfors ska var och en ha rätt till en hobby – vi ska ta hobbygarantin i bruk.

Förutsättningarna för välmående och tillväxtHelsingfors ekonomi är stark och stabil – det här är grunden för välmående. Skatterna i Helsingfors ska inte höjas. Helsingfors ska vara det mest konkurrenskraftiga alternativet för företagen. Helsingfors stad är Finlands bästa arbetsgivare och dess personal ska må bra också under krävande förändringar.