Kokoomuksen ryhmäpuhe valtuuston kokouksessa 3.2.2016

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, bästa fullmäktige,

Helsinki, kuten muutkin kunnat, on lähivuosina suurten muutosten edessä. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden siirtyminen kunnalta suuremmalle itsehallintoalueelle tulee määrittämään kuntien roolin monilta osin uudelleen.

Jaamme varmasti kaikki näkemyksen siitä, että nyt keskustelussa oleva uudistus on välttämätön koko Suomen kehityksen ja etenkin julkisen talouden pitkäaikaisen tasapainon turvaamiseksi. Uudistuksesta tekee maailmanlaajuisestikin ainutlaatuisen sen tavoite yhdistää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut kaikkialla Suomessa.

Uudistuksen tulee parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta eli varmistaa kaikille kansalaisille tasavertaiset ja oikea-aikaiset palvelut. Tärkeää on huolehtia siitä, että tulevaisuudessa kaikilla suomalaisilla on mahdollisuus päästä hoitoon ripeästi sitä tarvitessaan. Myös ennaltaehkäisevien palveluiden roolin ja niiden tuottajakentän monipuolisuuden tulee jatkossa korostua entistä selvemmin.

Sote-palveluiden tulee olla asiakaslähtöisempiä, vaikuttavampia, kustannustehokkaampia ja paremmin yhteen sovitettuja kuin nykyisin. Tärkeää on siis tulevaisuuden hyöty asiakkaalle, eivät hallinto-organisaatiot. Olennaista ei ole se kuka palvelun jatkossa tuottaa vaan miten se parhaalla tavalla tarjoaa avun ihmisten tarpeisiin.

 

Arvoisa puheenjohtaja,

Sote-uudistuksen tulee merkittävästi lisätä ihmisten valinnanvapautta. Me Kokoomuksessa uskomme siihen, että ihmisten tulee saada itse päättää mikä on heille ja heidän läheisilleen paras palveluntuottaja. Kuntien tehtävä on tarjota tukea ja opastusta parhaan hoidon löytämiseksi. Uudistuksen tulee johtaa siihen, että asiakas voi tulevaisuudessa itse valita palveluiden tuottajan julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin väliltä.

Sote-palveluiden järjestämisen osalta pääkaupunkiseudulla on riittävät resurssit, osaaminen, laaja väestöpohja sekä toimivat markkinat. Kun itsehallintoaluekysymys pääkaupunkiseudun osalta on ratkaistu, voidaan sote-palveluiden järjestäminen toteuttaa joko yhden itsehallintoalueen toimesta tai kahden itsehallintoalueen yhteistyönä, jolloin esimerkiksi nykyinen HUS-kokonaisuus olisi mahdollista säilyttää kokonaisena.

Sote-uudistuksessa tulee painottaa palvelun järjestäjän roolia myös ennaltaehkäisevän työn tekijänä. Ennaltaehkäisevä työ on tulevaisuudessa entistä enemmän kuntien vastuulla. Palveluja tulee rohkeasti kehittää ja tuoda luonnolliseksi osaksi ihmisten arjen toimintoja ja terveyden edistämistä. Tärkeää on myös kehittää keinoja, joilla korkean riskin henkilöt ja tilanteet löydetään ajoissa. Digitalisaatio, kotiin ja työpaikalle tai asioimisreittien varrelle tuotavat palvelut ovat hyviä esimerkkejä tästä.

Ennaltaehkäisyn tulee olla jatkossa entistä enemmän kaikkien hallintokuntien ja toimijoiden yhteinen asia. Kaupungin velvollisuus on ennaltaehkäisyn tavoitteiden laatiminen, tuottajien ja eri toimijoiden koordinointi ja toiminnan vaikuttavuuden mittaaminen. Helsingissä on käynnissä jo hyviä kokeiluja peruspalveluihin liittyvissä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Näistä hyvänä esimerkkinä varhaiskasvatuksen ja terveydenhuollon yhdistävä neuvola päiväkodissa-hanke.  Uudistuksessa onkin varmistettava ettei sote-alueen ja kuntien välille syntyvä uusi rajapinta vaaranna tätä integraatiota.

 

Arvoisa puheenjohtaja

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen nyt liitetty maakuntahallinto uhkaa Kokoomuksen mielestä koko uudistuksen tavoitteita. 18 itsehallintoaluetta, 15 sotealuetta ja 12 päivystyksen sairaalayksikköä tuottaa hallinnollisesti epäselvän ratkaisun, jossa maan eri osissa tulee olemaan käytössä erilaisia ratkaisuja. Palveluiden taloudellisen järjestämisen kannalta huomattavasti pienempi määrä itsehallintoalueita olisi parempi ratkaisu.

Nykyisessä mallissa sosiaali- ja terveydenhuollon itsehallintoalueet on tarkoitus muodostaa maakuntajaon pohjalta. Koko Uudenmaan suuruinen maakunta ei ole Helsingin eikä metropolialueen näkökulmasta toimiva eikä ota huomioon metropolialueen erityispiirteitä. Metropolialueen yhteisinä haasteina ovat mm. laaja ja monipuolinen väestöpohja, tiivis kaupunkirakenne, ratakäytävät ja näihin tukeutuva palveluverkko. Palveluiden tarve ja käyttäjäryhmät ovat metropolialueella hyvin erilaisia kehyskuntiin verrattuna.

Parasta hallintoratkaisua tuleekin etsiä metropolialueen kilpailukyvyn, asukkaiden ja yritysten parhaimman palvelukokonaisuuden näkökulmista.  Helsingin menestyksellä on merkittävä yhteys koko Suomen menestykseen. Metropolialueen on voitava vahvistua kilpailussa kansainvälisillä markkinoilla muiden pohjoismaisten ja eurooppalaisten metropolien kanssa.

Elinkeinojen, työllisyyden ja innovaatiopolitiikan osalta metropolialueen kehittäminen on laajaa maakuntaa parempi. Nyt kun pääkaupunkiseudun kuntien yhdistyminen näyttää entistä epätodennäköisemmältä tarvitaan metropolialueen itsehallintoalue, joka on maakuntaa pienempi ja piirteiltään yhtenäisempi. Tämä itsehallintoalue voitaisiin muodostaa esimerkiksi HSL-aluetta tarkastellen. Metropolialueen tiiviin yhteistyön tarvetta kuvastaa hyvin mm. HSL-alueen voimakas työmatkasukkulointi. Metropolimaakunnan keskeisiin tehtäviin tulisi kuulua sujuvan liikennejärjestelmän ja joukkoliikenteen turvaaminen sekä strateginen metropolikaava, jolla luodaan edellytykset mm. riittävälle asuntorakentamiselle ja elinkeinopolitiikalle.

 

Arvoisa puheenjohtaja,

Pohjimmiltaan tässäkin uudistuksessa on kyse rahoituksesta ja julkisen rahoituksen riittävyydestä. Miten turvaamme myös tulevaisuudessa, väestön ikääntyessä, kaikille hyvän hoidon ja hyvät palvelut.

Rahoitukseen liittyviin kysymyksiin ei tässä vaiheessa tunnu olevan vielä kenelläkään vastauksia. Tehtävien siirtyessä pois kunnilta on perusteltua, että myös kuntien rahoitusvastuu poistuu. Kuntien tehtävien merkittävä vähentyminen vaatii välttämättä muutoksia myös valtionosuusjärjestelmään. Kunnille tulee jatkossakin taata riittävä verorahoitus jäljelle jäävien tehtävien hoitamiseen. Myös metropolialueen erityispiirteet tulee tässä yhteydessä huomioida.

Uuden hallintotason luominen ei saa johtaa lisäkustannuksiin. Olemme Kokoomuksessa erityisen huolissamme keskituloisten palkansaajien kustannustaakasta. Kokoomus haluaa korostaa, että uudistus ei saa johtaa verotuksen kiristymiseen.

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, bästa fullmäktige

Helsingissä erityisenä haasteenamme on palvella ihmisiä yksilöllisesti ja paikallisesti. Meillä väestöpohja on suuri, mikä johtaa väkisinkin suurempiin yksiköihin terveydenhuollossa. Meidän tulee kuitenkin jatkossakin huolehtia siitä, että myös suuremmissa yksiköissä ihmisten kokema palvelu on laadukasta, sujuvasti saavutettavaa ja tarvittaessa ihmistä lähellä olevaa.

Jatkovalmistelussa tulee selkeästi määritellä itsehallintoalueille siirtyvien sote-tehtävien ja kunnille jäävien tehtävien rajapinnat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Uudistuksessa tulee edetä ihmisten, yritysten ja kilpailukyvyn kannalta parhaita ratkaisuja etsien, pitäen byrokratia ja uusien hallinnon tasojen luominen taka-alalla.

Kokoomus kannattaa esitettyä periaatepäätöstä.

 

Kategoriat: Uutiset, Yleinen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *