Ilmoittaudu vaalitoimitsijaksi keväällä 2019

lmoittautuminen vaalilautakuntiin, vaalitoimikuntiin ja kotiäänestyksen vaalitoimitsijoiksi on avattu. Perehdythän huolellisesti ohjeistukseen ennen ilmoittautumislomakkeen täyttämistä.

Eduskuntavaalien ja europarlamenttivaalien sekä mahdollisten maakuntavaalien läheisyyden vuoksi Helsingissä on päädytty siihen, että kaikissa vaaleissa toimivat samat vaalilautakunnat ja -toimikunnat. Varmistathan, että pystyt osallistumaan vaalilautakunnan, vaalitoimikunnan tai kotiäänestyksen vaalitoimitsijana sekä eduskuntavaaleihin että europarlamenttivaaleihin. Eduskuntavaalien varsinainen äänestyspäivä 14.4.2019 ja europarlamenttivaalien 26.5.2019.

 

Kuka voi hakea vaalitoimitsijaksi?

Vaalikel­poinen Helsingissä vaalilautakuntaan ja -toimikuntaan on jokainen, jonka kotikunta on Helsinki ja jolla on äänioikeus ko. vaaleissa.

Eduskuntavaaleissa on äänioikeutettu jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä (14.4.2019) täyttää 18 vuotta. Europarlamenttivaaleissa äänioikeutettu Suomessa on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttänyt

  1. Suomen kansalainen asuinpaikkaan katsomatta, ja
  2. muun EU:n jäsenvaltion kansalainen, joka ei ole menettänyt vaalikelpoisuuttaan kotivaltiossaan ja on viimeistään 80. päivänä ennen vaalipäivää ilmoittautunut maistraatille otettavaksi Suomen äänioikeusrekisteriin ja
    b1) jolla on kotikunta Suomessa 51. päivänä ennen vaalipäivää tai
    b2) joka on EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa tai tällaisen henkilön perheenjäsen, joka asuu Suomessa.

 

Mitä vaalitoimitsijan tehtäviin kuuluu?

Vaalitoimitsijoiksi haetaan puheenjohtajia, varapuheenjohtajia, jäseniä ja varajäseniä. Jäsenen ja varajäsenen tehtävällä ei ole käytännössä eroa.  Käytännön työssä tehtävän vuorottelun vuoksi sekä varsinaiset että varajäsenet osallistuvat lautakun­nan työhön. Lisäksi on hyvä huomioida, että vaalilautakunnan tehtäviin kuuluu myös alustava ääntenlaskenta, joka suoritetaan äänestyshuoneiston sulkeuduttua. Kaikkien vaalilautakuntaan valittujen tulee osallistua ääntenlaskentaan. Vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi olla vaa­lilautakunnan jä­se­ne­nä tai va­ra­jä­se­ne­nä.

Luottamushenkilöiden palkkiosäännön 5 §:n mukaan maksetaan vaalilauta­kun­nan sekä vaalitoimikun­nan puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, jäsenelle ja varajäsenelle samoin kuin kotiäänestyksen vaalitoimitsijalle toimitus­päivältä palkkio. Vaalilautakuntien kohdalla korvaukseen sisältyy korvaus vaalipäivänä vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta laskentatyöstä sekä vähäisestä oman matkapuhelimen käytöstä. Palkkioiden määrät ovat seuraavat:

puheenjohtaja 355 euroa,

varapuheenjohtaja 290 euroa,

jäsen ja varajäsen 245 euroa,

koti­äänestyksen vaalitoi­mitsija 320 euroa.

 

Kaikki Kokoomuksen nimeämät henkilöt sitoutuvat maksamaan Helsingin Kokoomukselle palkkiostaan 18% suuruisen luottamushenkilömaksun.

 

Eristyistä huomioitavaa vaalitoimikuntien ja kotiäänestyksen vaalitoimitsijoille

Eduskuntavaalien ennak­koää­nestys toimitetaan 3.–9.4.2019. Europarlamenttivaalien ja mahdollisten maakuntavaalien ennakkoäänestys toimitetaan 15.–21.5.2019. Laitok­sessa ennak­koää­nestys toimitetaan vähintään yhtenä ja enintään kahtena päivänä toimi­kunnan määrää­minä aikoi­na. Kullekin toimikunnalle kuuluu useita laitoksia. Kotiäänestys tapahtuu ennakkoäänestyksen ajanjaksona äänestäjälle erikseen ilmoitettuna aikana. Kotiäänestykset suoritetaan pääsääntöisesti arkipäivisin kiertäen kotiäänestykseen ilmoittautuneiden äänestäjien kodeissa, joten tehtävä on usein fyysisesti vaativa.

Lisäksi on syytä huomioida, että vaalitoimikunnat kiertävät pääsääntöisesti arkipäivinä.  Kotiäänestykset suoritetaan lähes kokonaan arkipäivisin. Kotiäänestyksen vaalitoimitsijalla tulee olla käytännöllisistä syistä olla käytössään auto, koska vaalitoimitus on sidottu ennalta äänestäjälle ilmoitettuun aikatauluun. Auton käytöstä maksetaan erillinen korvaus.

Vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö tai hä­nen puo­li­son­sa, lap­sen­sa, si­sa­ruk­sen­sa tai van­hem­pan­sa ei voi ol­la ko­tiää­nes­tyk­ses­sä vaa­li­toi­mit­si­ja­na ei­kä lai­to­sää­nes­tyk­sis­tä huo­leh­ti­van vaa­li­toi­mi­kun­nan jä­se­ne­nä tai va­ra­jä­se­ne­nä. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä.

Lisätiedot: Sanna Hämäläinen sanna.hamalainen(a)kokoomus.fi, 0405123953.

Kategoriat: Uutiset, Yleinen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *