Ilmoittaudu vaalitoimitsijaksi!

Ilmoittautuminen vaalilautakuntiin, vaalitoimikuntiin ja kotiäänestyksen vaalitoimitsijoiksi on avattu. Perehdythän huolellisesti ohjeistukseen ennen ilmoittautumislomakkeen täyttämistä.

Varmistathan, että pystyt osallistumaan vaalilautakunnan, vaalitoimikunnan tai kotiäänestyksen vaalitoimitsijana tarvittavana ajankohtana. Kuntavaalien varsinainen äänestyspäivä on 18.4.2021.

 

Kuka voi hakea vaalitoimitsijaksi?

Vaalikel­poinen Helsingissä vaalilautakuntaan ja -toimikuntaan on jokainen, jonka kotikunta on Helsinki ja jolla on äänioikeus ko. vaaleissa.

Kuntavaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö, joka on

  1. Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion taikka Islannin tai Norjan kansalainen ja jonka kotikunta kyseinen kunta on 51. päivänä ennen vaalipäivää; tai
  2. muun valtion kansalainen, jonka kotikunta kyseinen kunta on 51. päivänä ennen vaalipäivää ja jolla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan laskettuna 51. päivästä ennen vaalipäivää; tai
  3. EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja jolla on asuinpaikka kyseisessä kunnassa 51. päivänä ennen vaalipäivää edellyttäen, että hänen tietonsa on tallennettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti ilmoittanut Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 52. päivänä ennen vaalipäivää haluavansa käyttää äänioikeuttaan kuntavaaleissa.

 

Mitä vaalitoimitsijan tehtäviin kuuluu?

Vaalitoimitsijoiksi haetaan puheenjohtajia, varapuheenjohtajia, jäseniä ja varajäseniä. Jäsenen ja varajäsenen tehtävällä ei ole käytännössä eroa.  Käytännön työssä tehtävän vuorottelun vuoksi sekä varsinaiset että varajäsenet osallistuvat lautakun­nan työhön. Lisäksi on hyvä huomioida, että vaalilautakunnan tehtäviin kuuluu myös alustava ääntenlaskenta, joka suoritetaan äänestyshuoneiston sulkeuduttua. Kaikkien vaalilautakuntaan valittujen tulee osallistua ääntenlaskentaan. Vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi olla vaa­lilautakunnan jä­se­ne­nä tai va­ra­jä­se­ne­nä.

Luottamushenkilöiden palkkiosäännön 5 §:n mukaan maksetaan vaalilauta­kun­nan sekä vaalitoimikun­nan puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, jäsenelle ja varajäsenelle samoin kuin kotiäänestyksen vaalitoimitsijalle toimitus­päivältä palkkio. Vaalilautakuntien kohdalla korvaukseen sisältyy korvaus vaalipäivänä vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta laskentatyöstä sekä vähäisestä oman matkapuhelimen käytöstä. Palkkioiden määrät ovat seuraavat:

puheenjohtaja 355 euroa,

varapuheenjohtaja 290 euroa,

jäsen ja varajäsen 245 euroa,

koti­äänestyksen vaalitoi­mitsija 320 euroa.

 

Kaikki Kokoomuksen nimeämät henkilöt sitoutuvat maksamaan Helsingin Kokoomukselle palkkiostaan 18% suuruisen luottamushenkilömaksun.

 

Eristyistä huomioitavaa vaalitoimikuntien ja kotiäänestyksen vaalitoimitsijoille

Laitok­sessa ennak­koää­nestys toimitetaan vähintään yhtenä ja enintään kahtena päivänä toimi­kunnan määrää­minä aikoi­na. Kullekin toimikunnalle kuuluu useita laitoksia. Kotiäänestys tapahtuu ennakkoäänestyksen ajanjaksona äänestäjälle erikseen ilmoitettuna aikana. Kotiäänestykset suoritetaan pääsääntöisesti arkipäivisin kiertäen kotiäänestykseen ilmoittautuneiden äänestäjien kodeissa, joten tehtävä on usein fyysisesti vaativa.

Lisäksi on syytä huomioida, että vaalitoimikunnat kiertävät pääsääntöisesti arkipäivinä.  Kotiäänestykset suoritetaan lähes kokonaan arkipäivisin. Kotiäänestyksen vaalitoimitsijalla tulee olla käytännöllisistä syistä olla käytössään auto, koska vaalitoimitus on sidottu ennalta äänestäjälle ilmoitettuun aikatauluun. Auton käytöstä maksetaan erillinen korvaus.

Vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö tai hä­nen puo­li­son­sa, lap­sen­sa, si­sa­ruk­sen­sa tai van­hem­pan­sa ei voi ol­la ko­tiää­nes­tyk­ses­sä vaa­li­toi­mit­si­ja­na ei­kä lai­to­sää­nes­tyk­sis­tä huo­leh­ti­van vaa­li­toi­mi­kun­nan jä­se­ne­nä tai va­ra­jä­se­ne­nä. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä.

Lisätiedot: Ella Pauna, ella.pauna@kokoomus.fi.

 

Kategoriat: Yleinen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *