Kokoomuksen ryhmäpuhe asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmasta 2016

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Ihmisille on tärkeää, että perusasiat ovat kunnossa. Näistä keskeisiä ovat työ ja asunto. Työ ja asuminen liittyvät myös vahvasti toisiinsa. Helsingin menestys vetovoimaisena ja elinkelpoisena kaupunkina riippuu keskeiseltä osaltaan siitä, että meillä on tarjota ihmisille asuntoja erilaisissa elämäntilanteissa.

Nyt meillä on valtuuston käsittelyssä ”Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2016”. Ohjelmalla on merkittävä yhteys päätöksenteon loppusuoralla olevaan Kaupunkikaavaan – Helsingin yleiskaavaan. Yleiskaava luo edellytyksiä rakentaa asuntoja Helsinkiin.  Ja eilenhän kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi yksimielisesti yleiskaavaehdotuksen.

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa ja kaupunginhallituksessa tehtiin AM-ohjelmapohjaan eräitä kohtuullisen merkittäviäkin muutoksia.

Kokoomus nostaa AM-ohjelmasta esille seuraavia keskeisiä asioita:

AM-ohjelma päivitetään tarvittaessa syksyllä 2017 uuden strategiaohjelman hyväksymisen jälkeen. Tämän jälkeen siirrytään kuntavaalien mukaiseen rytmiin niin, että AM-ohjelma hyväksytään aina strategiaohjelman jälkeen kuntavaalien jälkeisenä syksynä. Maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus eli ns. MAL-sopimus voi aiheuttaa ohjelman tarkistamisen myös valtuustokauden aikana. Lautakuntavaiheessa keskusteluissa todettiin, että viiden päämäärän ja kahdentoista monisanaisen tavoitteen ohjelmasta on hankala löytää painopistettä. Tulevaisuudessa on syytä tehdä ohjelma rakenteeltaan nykyistä selkeämmäksi ja nostaa siinä esille selkeät painopistealueet. Keskeisimmät vaatimukset AM-ohjelmalle tulee asettaa jo valtuuston strategiaohjelmassa.

Arvoisa puheenjohtaja,

Me kokoomuslaiset iloitsemme erityisesti siitä, että asuntotuotantotavoite on vuodesta 2019 alkaen 7000 asuntoa vuodessa. Tällä hetkellä tavoite on 5500 asuntoa, mikä on liian vähän kasvavan Helsingin tarpeisiin. Jotta tavoite uusien asuntojen rakentamisessa saavutetaan, tulee meidän tulevaisuudessa rakentaa myös kokonaan uusia asuinalueita -kuten esimerkiksi Vartiosaari. Jo nyt tiedämme, että tavoite asettaa haasteita niin valmistelulle kuin päätöksenteollekin. Erilaiset kaavoitukseen ja rakentamiseen liittyvät prosessit pitääkin saada nykyistä nopeammiksi.

Kokoomus liputtaa asuntorakentamisessa kokeilukulttuurin puolesta. Pidämme hyvänä, että virastojen yhteistyössä tehdään selvitys, miten voidaan järjestää erilaisia asuntorakentamisen kokeiluja, joissa voidaan poiketa AM-ohjelman linjoista ja kaupungin omista normeista. Selvitys tuodaan lautakuntiin ja kaupunginhallitukselle maaliskuuhun 2017 mennessä. On myös hyvä, että tehdään kokeilujen avulla malleja asuintonttien pysäköintipaikkojen rakentamiseksi niin, että pysäköintipaikoista tarvitsee toteuttaa tontin rakentamisen yhteydessä tapauskohtaisesti määritelty osuus.

Linjasimme neuvotteluissa myös, että kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistövirasto selvittävät ennen valtuustostrategian käsittelyä yhteistyössä seudun tutkimuslaitosten kanssa uusia malleja ja keinoja varmistaa kohtuuhintainen omistusasuntotuotanto. Hitas-järjestelmällä on ollut jalot tavoitteet ja se on aikanaan toiminut kohtuullisen hyvinkin. Tällä hetkellä järjestelmä ei kuitenkaan enää toimi asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Hitas-tuotanto on varsin vähäistä ja sen ympärillä on paljon epäterveitä ilmiöitä. Kokoomuksessa on erityinen huoli siitä, miten turvaamme tavallisille palkansaajille mahdollisuuden hyvään asumiseen Helsingissä. Haastammekin eri toimijat ideoimaan ja toteuttamaan uusia, laadukkaita asumisen ratkaisuja.

Arvoisa puheenjohtaja,

Kaupunginvaltuusto on jo vuosia sitten päättänyt luopua asuntojen 75 neliön keskipinta-alavaatimuksesta. Tästä huolimatta meillä on edelleen voimassa kaupunkisuunnittelulautakunnan 11.12.2012 tekemä päätös, jonka mukaan asemakaavoissa käytetään huoneistotyyppien ja kokojen ohjaamisessa muualla kuin Helsingin kaupungin omistamalla maalla määräystä, jossa asuinrakennusten tonteilla asuntojen huoneistoalasta vähintään 50 % tulee toteuttaa asuntoina, joissa on keittiön tai keittotilan lisäksi kolme asuinhuonetta tai enemmän. Näiden asuntojen keskipinta-alan tulee olla vähintään 80 huoneistoneliömetriä. Tämä ohjaus on monissa tapauksissa todettu ongelmalliseksi ja siksi asia tuodaankin vuoden 2016 loppuun mennessä lautakunnan käsittelyyn. Lähinnä kysymys on siitä, tarvitaanko edelleen tuota kategorista keskineliövaatimusta vai olisiko asuinhuonevaatimus riittävä

Kokoomukselle on todella tärkeää, että täydennysrakentaminen saadaan nykyistä vahvemmin liikkeelle. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että poistetaan täydennysrakentamisen esteitä yhdessä valtion kanssa. Yksi merkittävä este on asunto-osakeyhtiölaissa oleva yksimielisyy vaatimus. Tämän perusteella yksikin osakas voi vastustaa esimerkiksi asuintalon purkamista. Tämä yksi osakas voi estää koko hankkeen toteutumisen. Eräs isossa taloyhtiössä asuva osakkeenomistaja totesikin; ”Mikä oikeus näillä muutamalla on tuhota meidän muiden omaisuus. Tosin siinä samalla nuo henkilöt tuhoavat omankin omaisuutensa.”

Vanhempien, 60-70-luvun asuinalueiden täydennysrakentamisessa voi olla uusien rakennuksien lisäksi mahdollisuus lisätä taloihin kerroksia. Talojen korotuksiin on kehitetty menetelmiä, ettei talosta tarvitse muuttaa rakentamisen ajaksi pois. Korotukset myös mahdollistavat hissien rakentamisen nykyisiin kolmikerroksisiin taloihin. Uudet konstit ovat tarpeen tavoitteen saavuttamiseksi.

Iloitsemme Kokoomuksessa siitä, että saimme neuvotteluissa ajettua läpi tavoitteemme opiskelija-asunnoista.  Vuosittain tavoittelemme ara-vuokra-asuntotuotantokiintiöstä 300 opiskelija-asuntoa ja 100 nuorisoasuntoa. HOAS on tietojemme mukaan vakuuttanut, että se pystyy toteuttamaan nuo asunnot. Kiitos opiskelijajärjestöille hyvistä keskusteluista asian tiimoilta.

On äärimmäisen tärkeää saada vauhditettua asuntotuotantoa lähivuosina. Tuleva organisaatiouudistus edesauttaa tätä kun virastojen välisiä raja-aitoja saadaan kaadettua. Runsas tarjonta tuo kilpailua ja laskee osaltaan myös asumisen kustannuksia.

Arvoisa puheenjohtaja,

Ennen oli ennen ja nyt on nyt. Myös meillä päättäjillä tulee olla rohkeutta uudistua. Vanhat keinot eivät enää takaa asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Kokoomuksen valtuustoryhmä edellyttääkin, että kaupungin oman organisaation rinnalle nostetaan aikaisempaa vahvemmin myös yksityiset toimijat mukaan ideoimaan uusia ratkaisuja. Näin saamme rakennettua monimuotoista, vetovoimaista ja elinvoimaista Helsinkiä.

Kokoomuksen valtuustoryhmä kiittää kaikkia ohjelman valmistelutyöhön osallistuneita ja puoltaa ohjelman hyväksymistä.

Kategoriat: Yleinen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *