Ryhmäpuhe sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseen ja maakuntalakiin liittyen

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Helsinki on suurten muutosten edessä. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden siirtyminen kunnalta maakunnalle määrittelee helsinkiläisten palvelujen ja Helsingin kaupungin toimintaroolin kokonaan uudelleen. Käsittelyssämme on lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseen ja maakuntalakiin liittyen.

Sote-uudistuksen tehtävä on pääosin tarkoituksenmukainen ja meistä kokoomuslaisista kannatettava. Maakuntauudistusta me helsinkiläiset emme olisi tarvinneet. Sote-uudistuksen jälkeen maakuntien välisen työnjaon ja yhteistyön on toimittava saumattomasti. Myös maakuntamme ja kuntien välinen yhteistyö on tärkeää, koska kunnilla säilyy vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä.
Tämä iso uudistus vaikuttaa tullessaan koko sosiaali- ja terveydenhuollon toimivuuteen. Palveluiden käyttäjien, meidän kuntalaisten tarpeiden kannalta uudistusta koskeva laki on tärkeää saada etenemään.

Nykyistä suuremmat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuudet tehostavat toimintaa samanlaisilla toimintatavoilla, keveämmällä hallintorakenteella ja yhteisellä digitalisaatiolla. Palvelujen saatavuuden alueellisia eroja voidaan suuremmissa kokonaisuuksissa tasoittaa.

Arvoisa puheenjohtaja,

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen pitää myös lisätä merkittävästi ihmisten valinnanvapautta. Lausunnon antamista vaikeuttaa merkittävästi valinnanvapautta koskevien säännösten puuttuminen. Laaja valinnanvapaus ja siitä seuraava velvollisuus toimintojen yhtiöittämiseen ovat iso osa uudistusta ja säännösten puuttuminen on perustavaa laatua oleva ongelma lausunnon antamisen kannalta.
Kokoomus suhtautuu sote-uudistuksen tavoitteisiin ja uudistuksen tarjoamiin mahdollisuuksiin rakentavasti. Suurempien järjestäjäkokonaisuuksien luominen mahdollistaa asiakkaiden ja potilaiden yhdenvertaisuuden nykyistä paremman toteutumisen ja skaalaetujen laajemman hyödyntämisen terveydenhuollossa. Integraation lisäämisellä puolestaan parannetaan palvelujen laatua ja tuetaan yhtenäisiä palvelukokonaisuuksia.

Arvoisa puheenjohtaja,

Pohjimmiltaan tässäkin uudistuksessa on kyse rahoituksesta ja julkisen rahoituksen riittävyydestä. Miten turvaamme tulevaisuudessa, väestön ikääntyessä, kaikille hyvän hoidon ja palvelut.
Kokoomuksen valtuustoryhmä ei ole kaikin osin vakuuttunut siitä, että uudistuksessa valituilla keinoilla pystytään nopeasti edistämään kustannussäästöjä ja integraatiota.
Palvelujen tuottajakenttä jakautuu, nyt ehdotetun mukaan, uudessa rakenteessa useisiin tuottajiin ja on epäselvää miten maakunta järjestäjänä pystyy ylläpitämään integraatiota eri tuottajien kesken. Uudistuksessa muodostuu lisäksi kilpailutilanne eri tuottajien välillä. Kilpailun lisääminen edistää palvelujen laatua ja saatavuutta.

Yksi yhtenäinen asiakas- ja potilashoidontietojärjestelmä ratkaisee monta vaikeutta. Apotti-järjestelmä pystyy tuottamaan palvelut koko Uudenmaan alueella ja se tukee valmiiksi kaikkia kansainvälisiä asiakas- ja potilastiedon standardeja. Apotti-työkalu toteuttaa tavoitteen mukaista soteintegraatiota.

Vaikka Kokoomuksen valtuustoryhmä suhtautuu uudistukseen rakentavasti ja tukee omalla toiminnallaan uudistuksen toteutumista Uudellamaalla, haluamme kiinnittää huomiota eräisiin esitettyihin seikkoihin, jotka tulisi välttämättä muuttaa ja korjata jo tässä vaiheessa.
Uudistukseen sisältyy elementtejä mm. sosiaali- ja terveydenhuollon tukipalvelujen osalta, jotka aiheuttavat merkittävää haittaa nykyisille hyvin toimiville palvelurakenteille ja toimivat osin uudistuksen tavoitteiden vastaisesti. Uudistus jättää kokonaan huomioimatta yliopistollisten keskussairaaloiden aseman ja merkityksen sekä palvelujärjestelmän osana että tutkimuksen ja opetuksen edistäjinä. Valitun rahoitusratkaisun jakokriteereitä on pidettävä epäonnistuneina, koska ne eivät huomioi Uudenmaan ja pääkaupunkiseudun erityispiirteitä.

Arvoisa puheenjohtaja,

Sairaanhoidollisten tukipalveluiden osalta lainsäädännössä tulee ehdottomasti mahdollistaa se, että nykyisin toimivat sairaanhoidolliset tukipalveluyksiköt (mm. HUSLAB ja HUS-kuvantaminen) voivat jatkossakin palvella vähintään nykyisiä asiakkaitaan ja mahdollisuuksien mukaan kaikkia maakunnan palvelutuottajia. Potilaan etu on, että maakunnassa säilyy yhtenäinen, kattava ja korkealaatuinen laboratorio- ja kuvantamispalveluiden verkosto, eikä sitä pirstota. Tukipalveluiden hajaantuminen olisi omiaan heikentämään potilasturvallisuutta ja lisäämään kustannuksia.
Muiden tukipalveluiden osalta on esitetty niiden keskittämistä valtakunnallisiin palvelukeskuksiin. Kokoomuksen valtuustoryhmä näkee tässä muutoksessa merkittäviä riskejä ja vain vähän myönteistä. Hankintojen keskittäminen yhteen valtakunnalliseen yksikköön vaikeuttaa paitsi yhteistyötä tilaajien kanssa myös vaarantaa kilpailun ja pienten toimijoiden mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuihin.
Kokemukset valtion valtakunnallisista palveluyksiköistä eivät ole vain myönteisiä. Ne ovat usein johtaneet kustannusten kasvuun ja palveluiden laadun heikkenemiseen. Uudenmaan maakunnassa sijaitsevan kiinteistövarallisuuden siirtäminen valtakunnalliseen palvelukeskukseen merkitsee varallisuuden uusjakoa maakuntien kesken. Tätä Kokoomuksen valtuustoryhmä ei hyväksy, vaan terveydenhuolto- ja sairaalakiinteistöjen on säilyttävä maakunnan hallinnassa.

Arvoisa puheenjohtaja,

Lakiehdotuksessa ei ole huomioitu lainkaan yliopistollisia sairaaloita, mitä on pidettävä lakiehdotuksen selvänä puutteena. Helsingissä on maan suurin lääketieteellinen tiedekunta ja yliopistosairaalan toiminta edellyttää jo vähimmillään yhteisiä palvelussuhteita yliopiston ja sairaalan välillä. Yliopiston tulisi myös jatkossa osallistua yliopistosairaalan hallintoon. Valtion pitää kantaa vastuunsa yliopistollisen ja korkeakoulujen opetuksen ja tutkimustoiminnan rahoituksesta.

Nykytilanteessa sairaanhoitopiirit ovat joutuneet kattamaan osan opetus- ja tutkimustoiminnan kustannuksista kuntalaisten palvelujen rahoituksessa, mikä ei olisi mahdollista tulevassa kapitaatiopohjaisessa rahoitusmallissa. Tämä pitää oikaista.
Lain valmisteluaineiston mukaan Uudenmaan maakunnan rahoitustilanne heikkenisi esitetyn rahoitusmallin seurauksena. Vuoden 2016 tilanteeseen perustuvan vertailun mukaan uusi maakuntarahoitus vähentäisi sote-palveluiden tuotantoon käytössä olevaa rahaa maakunnassa vuositasolla 150 M€. Koska kyseinen rahamäärä edelleen kerättäisiin maakunnan asukkailta valtion verotuksessa, tarkoittaisi tämä muutos tulonsiirtoa Uudeltamaalta muualle Suomeen.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Kokoomuksen valtuustoryhmä toivoo, että sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus saadaan toteutettua mahdollisimman pian. Toivotaan, että tämä terveydenhuollon muutos vie maatamme kohti 100 kuntaa ja viiteen suureen terveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen. Esitetty maakuntaratkaisu voi kuitenkin heikentää pääkaupunkiseudun kasvun edellytyksiä ja sen vaikutukset heijastuvat koko maahan.

Kategoriat: Yleinen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *